دوره های شورای اسلامی شهر

آغاز نشده
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض شهرداری 25 آذر 1402 - 12:00 25 دی 1402 - 12:00
در حال برگزاری
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 الزامات، فرآیندها و رویکردهای نوین آموزش شوراها 4 مهر 1402 - 12:00 9 دی 1402 - 12:00
پایان یافته
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات