دوره های شورای اسلامی شهر

آغاز نشده
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
در حال برگزاری
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 آشنایی با بودجه شورای شهر 26 فروردین 1403 - 08:00 26 اردیبهشت 1403 - 23:54
پایان یافته
ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان عملیات
1 الزامات، فرآیندها و رویکردهای نوین آموزش شوراها 4 مهر 1402 - 12:00 29 اسفند 1402 - 12:00
2 آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض شهرداری 9 اسفند 1402 - 10:00 30 فروردین 1403 - 12:00
3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری¬ها و دهیاری¬ها 16 بهمن 1402 - 09:57 16 اسفند 1402 - 09:57
4 آشنایی با بخشنامه 1403 چگونگی وضع و وصول عوارض شهرداری 15 اسفند 1402 - 09:00 30 فروردین 1403 - 09:00