دستور رئیس دیوان محاسبات کشور برای تسهیل شرایط پرداخت اعتبارات ماده ۱۵ قانون درآمدهای پایدار
چهارشنبه ، 18 مرداد 1402 ساعت : 12:27
این خبر را به اشتراک بگذارید
چهارشنبه ، 18 مرداد 1402 ساعت : 12:27

دستور رئیس دیوان محاسبات کشور برای تسهیل شرایط پرداخت اعتبارات ماده ۱۵ قانون درآمدهای پایدار

دستور رئیس دیوان محاسبات کشور برای تسهیل شرایط پرداخت اعتبارات ماده ۱۵ قانون درآمدهای پایدار