مهمترین ایام مرتبط با حوزه فعالیت مدیریت شهری و روستایی در دی ماه
شنبه ، 2 دی 1402 ساعت : 15:29
این خبر را به اشتراک بگذارید
شنبه ، 2 دی 1402 ساعت : 15:29

مهمترین ایام مرتبط با حوزه فعالیت مدیریت شهری و روستایی در دی ماه

برنامه پشنهادی برای اقدام با محوریت شوراهای اسلامی شهر و روستا

نظر به ضرورت و اهمیت اهتمام و توجه شوراهای اسلامی شهر و روستا به پاسداشت و نکوداشت ایام نامگذاری شده در تقویم رسمی کشور، مهمترین ایام مرتبط با حوزه فعالیت مدیریت شهری و روستایی در دی ماه منضم به برنامه پشنهادی برای اقدام با محوریت شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها منتشر شد.

فایل های پیوست

مناسبت های دی ماه